Adventurous Music Plateaux: AGNAR MÁR MAGNÚSSON TRIO [IS/PL]

[for English – scroll below]

Ekscytujący koncert z udziałem Agnara Mára Magnússona wraz z uznanymi muzykami z Polski i Islandii. Koncert jest częścią muzycznego projektu Adventurous Music Plateaux, którego celem jest współpraca islandzkich i polskich muzyków.

Agnar Már Magnússon [IS] – fortepian
Mateusz Szewczyk [PL] – kontrabas
Matthías Hemstock [IS] – perkusja

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, niezbędna wcześniejsza rezerwacja miejsc.
W celu zarezerwowania miejsca, należy wysłać potwierdzenie na adres fabryczka@powiat-wolominski.pl albo skontaktować się telefonicznie – pod numerem 22 787 41 13 lub 501 981 346 najpóźniej do dnia 07.09.2023 (czwartek).

AGNAR MÁR MAGNÚSSON

Agnar rozpoczął studia muzyczne w młodym wieku. Po ukończeniu szkoły muzycznej FÍH w Reykjaviku i Conservatorium van Amsterdam w Holandii, studiował u Larry’ego Goldingsa i innych wirtuozów fortepianu w Nowym Jorku. Tam też został przedstawiony wielu znanym muzykom jazzowym, co doprowadziło do nagrania jego pierwszego albumu zatytułowanego “01”, z Billem Stewartem na perkusji i Benem Streetem na basie. Wydawcą i dystrybutorem płyty “01” została hiszpańska wytwórnia Fresh Sound-New Talent. Od tego czasu Agnar wydał wiele płyt, z których większość była nominowana do Icelandic Music Awards, uzyskując w sumie 20 nominacji i 2 zostając laureatem tej prestiżowej nagrody.
Agnar grał/nagrywał między innymi z Johnem Hollenbeckiem, Drew Gressem, Frankiem Fosterem, Seamusem Blake’em, Ingrid Jensen, Benem Streetem, Billem Stewartem, Chrisem Cheekiem, Perico Sambeatem, Arim Hoenigiem i wieloma innymi.

https://www.agnarmagnusson.com/
https://www.facebook.com/agnarmarmagnusson/
https://agnarmagnusson.bandcamp.com/music

ADVENTUROUS MUSIC PLATEAUX

Ideą projektu Adventurous Music Plateaux jest inicjowanie współpracy pomiędzy (wschodzącymi) muzykami i profesjonalistami muzycznymi z Polski i Islandii oraz Ukrainy, a także budowanie trwałych więzi i relacji polsko-islandzkich. Projekt przykłada dużą wagę do zawiązywania wielonarodowej współpracy, w procesie prowadzącym do budowy trwałych profesjonalnych relacji wśród grup muzycznych i wykonawców.
Dwie 3-dniowe edycje (jedna w Islandii, druga w Polsce) odbędą się w prężnie działających ośrodkach kultury. Na każdą z edycji składają się otwarte warsztaty edukacyjne (muzyczne) dla uczestników o różnym stopniu zaawansowania, koncerty zespołów oraz projekty specjalne, inicjowane w celu nawiązania wielostronnej współpracy pomiędzy artystami z Islandii, Polski i Ukrainy. Wszystkie działania projektowe kładą nacisk na proces profesjonalizacji uczestniczących w nim osób (kadry, uczestnicy i odbiorcy).
Kluczową rolę w projekcie odgrywa wykorzystanie sferycznego wideo 360 VR. Technika posłuży jako narzędzie doskonalenia zawodowego uczestników warsztatów (zarówno w zakresie podnoszenia umiejętności technicznych, stricte muzycznych, jak i poprawy prezencji scenicznej i interakcji). Wideo sferyczne 360 VR zostanie również wykorzystane do rejestracji wszystkich występów koncertowych. Szerokie upowszechnienie efektów (zapisów video) online zapewni dodatkowo dotarcie do dużej grupy odbiorców.

Projekt “Adventurous Music Plateaux – rozwój zawodowy muzyków z Polski, Islandii i Ukrainy, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (360 VR)” jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu “Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

www.plateaux.pl

Wydarzenie pod patronatem honorowym Adama Lubiaka – Starosty Wołomińskiego

[EN]

An exciting concert featuring Agnar Már Magnússon together with renowned musicians from Iceland and Poland. The concert is a part of the music project Adventurous Music Plateaux which aims for collaboration between Icelandic and Polish musicians.

Agnar Már Magnússon [IS] – piano
Mateusz Szewczyk [PL] – double bass
Matthías Hemstock [IS] – drums

Tickets: free entry, seat number is limited, advance booking necessary.
To book, please send confirmation to fabryczka@powiat-wolominski.pl or call +48 22 787 41 13 or +48 501 981 346 not later than 07.09.2023 (Thursday).

AGNAR MÁR MAGNÚSSON

Agnar began musical studies at a young age. After graduating from the FÍH School of Music in Reykjavík and Conservatorium van Amsterdam in the Netherlands, he studied with Larry Goldings and other private instructors in New York. There, he also was introduced to many known jazz musicians and that led to the recording of his first CD titled “01” with Bill Stewart on drums and Ben Street on bass. “01” was released and distributed around the world by the Spanish record company Fresh Sound-New Talent. Since then, Agnar has released many CDs, most of which have been nominated for the Icelandic Music Awards totaling in 20 nominations and 2 awards.
Agnar has played/recorded with among others; John Hollenbeck, Drew Gress, Frank Foster, Seamus Blake, Ingrid Jensen, Ben Street, Bill Stewart, Chris Cheek, Perico Sambeat, Ari Hoenig and many more.

https://www.agnarmagnusson.com/
https://www.facebook.com/agnarmarmagnusson/
https://agnarmagnusson.bandcamp.com/music

ADVENTUROUS MUSIC PLATEAUX

The idea of the Adventurous Music Plateaux project is to generate lasting cooperation between (aspiring) musicians, and music professionals from Poland, Iceland and Ukraine, as well as to build lasting Polish-Icelandic ties and relations. Great attention is paid to building new, multinational cooperation, in a gradual process leading to permanent bounds of music groups and individuals.
Two 3-day editions (one in Iceland, and one in Poland) will be held in thriving cultural centres. Both editions consist of open educational (music) workshops for participants of various levels of advancement, concerts of bands, and special musical projects initiated to bound flourishing multilateral cooperations between artists from Iceland, Poland and Ukraine. All project activities emphasize the professionalization process of the participating staff.
A key role (being also an innovative tool used in such a manner), plays the usage of 360 VR spherical video. It will be used as a tool for professional improvement (both in terms of up-levelling the technical, strictly musical skills, as well as improving stage presence and interaction), for recordings during the workshops. The 360 VR technique will be also used to record all concert performances. Wide online dissemination of the project’s effects will ensure reaching a large group of recipients.

The project “Adventurous Music Plateaux – professional development of Polish, Icelandic and Ukrainian musicians, with the use of digital tools (360 VR)” is financed by the Bilateral Cooperation Fund of the Programme “Culture” of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

www.plateaux.pl

https://www.facebook.com/events/306917921862990/

Data

wrz 09 2023
Zakończone!

Czas

20:00 - 23:00

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka

Organizator

Plateaux
Email
noreply@facebookmail.com