Adventurous Music Plateaux: WARSZTATY

[for English – scroll below]

Adventurous Music Plateaux: WARSZTATY

Ogólnodostępne i bezpłatne warsztaty muzyczne, które koncentrują się na obszarach jazzu i muzyki improwizowanej. Prowadzone przez profesjonalistów muzycznych, wokalistów i instrumentalistów z doświadczeniem pedagogicznym.
Każdy z 6 warsztatów będzie dotyczył jednego konkretnego instrumentu (lub grupy instrumentów, jak np. Instrument perkusyjne).
Profesjonaliści muzyczni z Islandii, Ukrainy i Polski, podzielą się swoimi przemyśleniami, praktyką, a także wiedzą muzyczną i doświadczeniem scenicznym, poruszając nie tylko tematy stricte muzyczne, ale także wzmacniając kompetencje związane z przedsiębiorczością, funkcjonowaniem artystów na rynku i radzeniem sobie w biznesie muzycznym.

Wszystkie warsztaty będą prowadzone w języku angielskim lub polskim.

Do rejestracji warsztatów wykorzystane zostanie sferyczne wideo 360 VR zostanie wykorzystane, aby każdy z uczestników mógł skonfrontować się zarejestrowanym materiałem wideo i dysponował wyrafinowanym, ale bardzo przydatnym narzędziem do doskonalenia zawodowego (zarówno w zakresie podnoszenia umiejętności technicznych, stricte muzycznych, jak i poprawy prezencji scenicznej i interakcji).

KIEDY I GDZIE:
08/09/2023 (piątek)
09/09/2023 (sobota)
10/09/2023 (niedziela)
Każdego dnia: od 13:00 do 16:15 (z krótką przerwą)

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin, Polska

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:
Warsztaty skierowane są do uczniów szkół muzycznych, studentów akademii muzycznych, ale także wszystkich muzyków, którzy nie uczestniczą w instytucjonalnej edukacji.
Zalecany jest pewien poziom zaawansowania muzycznego.

Oferujemy możliwość uczestnictwa wszystkim grupom uczestników.
Jeśli niezbędne byłoby uwzględnienie dodatkowych potrzeb (np. związanych z niepełnosprawnością), prosimy o dodanie takiej informacji przy zgłoszeniu.

JAK APLIKOWAĆ:
Proszę pisać na:
workshops@plateaux.pl

Zawierając krótką informację o sobie, poziomie edukacji muzycznej i/lub historii/doświadczeniu muzycznym.
Zgłaszając się, zgadzasz się, że Twoje dane zostaną wykorzystane w procesie rekrutacji.
Przyjmujesz również do wiadomości, że wszystkie warsztaty będą nagrywane i dokumentowane fotograficznie/video, a następnie publikowane.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:
07/09/2023 (czwartekZTATY SĄ BEZPŁATNE.
LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

08/09/2023
Warsztat 1 // 13:00-14:30
Igor Hnydyn [UA] // PERKUSJA

Warsztat 2 // 14:45-16:15
Mateusz Szewczyk [PL] // KONTRABAS

09/09/2023
Warsztat 3 // 13:00-14:30
Matthías Hemstock [IS] // PERKUSJA

Warsztat 4 // 14:45-16:15
Agnar Már Magnússon [IS] // FORTEPIAN

10/09/2023
Warsztat 5 // 13:00-14:30
Valdi Kolli [IS] // KONTRABAS

Warsztat 6 // 14:45-16:15
Judyta Pisarczyk [PL] // WOKAL

PROWADZĄCY:

IGOR HNYDYN
https://igorhnydyn.com/en
https://www.facebook.com/hnydyn/
https://www.youtube.com/channel/UC4tmcF4aL5RUTb_XB4mED4Q

MATEUSZ SZEWCZYK
https://www.facebook.com/mateusz.szewczyk.908/
https://www.instagram.com/szewczyk.bass/

MATTHÍAS HEMSTOCK
https://bandcamp.com/tag/matthias-hemstock
https://www.discogs.com/artist/1934656-Matth%C3%ADas-MD-Hemstock
https://www.tonlistarskolifih.is/

AGNAR MÁR MAGNÚSSON
https://www.agnarmagnusson.com/
https://www.facebook.com/agnarmarmagnusson/
https://agnarmagnusson.bandcamp.com/music

VALDI KOLLI
https://www.facebook.com/valdikolli/
https://bandcamp.com/tag/valdi-kolli?artist=728864787
https://agnarmagnusson.bandcamp.com/album/svif

JUDYTA PISARCZYK
https://www.facebook.com/judytapisarczykmusic/

https://www.youtube.com/channel/UCtyXuadHFvkmXBRMPAEefAg

ADVENTUROUS MUSIC PLATEAUX

Ideą projektu Adventurous Music Plateaux jest inicjowanie współpracy pomiędzy (wschodzącymi) muzykami i profesjonalistami muzycznymi z Polski i Islandii oraz Ukrainy, a także budowanie trwałych więzi i relacji polsko-islandzkich. Projekt przykłada dużą wagę do zawiązywania wielonarodowej współpracy, w procesie prowadzącym do budowy trwałych profesjonalnych relacji wśród grup muzycznych i wykonawców.
Dwie 3-dniowe edycje (jedna w Islandii, druga w Polsce) odbędą się w prężnie działających ośrodkach kultury. Na każdą z edycji składają się otwarte warsztaty edukacyjne (muzyczne) dla uczestników o różnym stopniu zaawansowania, koncerty zespołów oraz projekty specjalne, inicjowane w celu nawiązania wielostronnej współpracy pomiędzy artystami z Islandii, Polski i Ukrainy. Wszystkie działania projektowe kładą nacisk na proces profesjonalizacji uczestniczących w nim osób (kadry, uczestnicy i odbiorcy).
Kluczową rolę w projekcie odgrywa wykorzystanie sferycznego wideo 360 VR. Technika posłuży jako narzędzie doskonalenia zawodowego uczestników warsztatów (zarówno w zakresie podnoszenia umiejętności technicznych, stricte muzycznych, jak i poprawy prezencji scenicznej i interakcji). Wideo sferyczne 360 VR zostanie również wykorzystane do rejestracji wszystkich występów koncertowych. Szerokie upowszechnienie efektów (zapisów video) online zapewni dodatkowo dotarcie do dużej grupy odbiorców.

Projekt “Adventurous Music Plateaux – rozwój zawodowy muzyków z Polski, Islandii i Ukrainy, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (360 VR)” jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu “Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

www.plateaux.pl

Wydarzenie pod patronatem honorowym Adama Lubiaka – Starosty Wołomińskiego

[EN]

Adventurous Music Plateaux: WORKSHOPS

Publicly open, and free-of-charge music workshops, that concentrate on the field of jazz and improvised music. Led by music professionals, vocalists and instrumentalists with pedagogical experience.
Each of the 6 workshops will focus on one specific instrument (or group of instruments, like saxophones or drums).
Music professionals from Iceland, Ukraine and Poland will share their views, their practice, as well as their music knowledge and stage experience, covering not only strictly music-related topics but also strengthening competencies related to entrepreneurship, the functioning of artists in the market and dealing with the music business.

All workshops will be conducted either in English or Polish language.

The 360 VR (spherical) video will be used to record the workshops, to have material for each participant to confront and have a sophisticated, but very useful tool for professional improvement (both in terms of up-levelling the technical, strictly musical skills, as well as improving stage presence and interaction).

WHEN & WHERE:
08/09/2023 (Fri)
09/09/2023 (Sat)
10/09/2023 (Sun)
Each day from 13:00 to 16:15 (with a short break)

District Cultural Centre “Fabryczka”, Orwida St. 20, 05-200 Wolomin, Poland

WHO CAN PARTICIPATE:
Workshops are aimed at music school students, academy students as well as all musicians who do not part in institutional education.
Some level of music advancement is recommended.

We offer the chance to participate to all groups of attendants.
If you have any additional needs (e.g. disabilities), please add such info when applying.

HOW TO APPLY:
Please write at:
workshops@plateaux.pl

Including short info about yourself, your music education level and/or musical background.
By applying you acknowledge that your data will be used in the process of recruitment.
You also acknowledge that all workshops will be recorded and photo/video-documented, and later published.

APPLICATION DEADLINE:
07/09/2023 (Thu)

WORKSHOPS ARE FREE OF CHARGE.
THE NUMBER OF PARTICIPANTS IS LIMITED.

WORKSHOPS SCHEDULE:

08/09/2023
Workshop 1 // 13:00-14:30
Igor Hnydyn [UA] // DRUMS

Workshop 2 // 14:45-16:15
Mateusz Szewczyk [PL] // BASS

09/09/2023
Workshop 3 // 13:00-14:30
Matthías Hemstock [IS] // DRUMS

Workshop 4 // 14:45-16:15
Agnar Már Magnússon [IS] // PIANO

25/05/2023
Workshop 5 // 13:00-14:30
Valdi Kolli [IS] // BASS

Workshop 6 // 14:45-16:15
Judyta Pisarczyk [PL] // VOICE

TUTORS:

IGOR HNYDYN
https://igorhnydyn.com/en
https://www.facebook.com/hnydyn/
https://www.youtube.com/channel/UC4tmcF4aL5RUTb_XB4mED4Q

MATEUSZ SZEWCZYK
https://www.facebook.com/mateusz.szewczyk.908/
https://www.instagram.com/szewczyk.bass/

MATTHÍAS HEMSTOCK
https://bandcamp.com/tag/matthias-hemstock
https://www.discogs.com/artist/1934656-Matth%C3%ADas-MD-Hemstock
https://www.tonlistarskolifih.is/

AGNAR MÁR MAGNÚSSON
https://www.agnarmagnusson.com/
https://www.facebook.com/agnarmarmagnusson/
https://agnarmagnusson.bandcamp.com/music

VALDI KOLLI
https://www.facebook.com/valdikolli/
https://bandcamp.com/tag/valdi-kolli?artist=728864787
https://agnarmagnusson.bandcamp.com/album/svif

JUDYTA PISARCZYK
https://www.facebook.com/judytapisarczykmusic/

https://www.youtube.com/channel/UCtyXuadHFvkmXBRMPAEefAg

ADVENTUROUS MUSIC PLATEAUX

The idea of the Adventurous Music Plateaux project is to generate lasting cooperation between (aspiring) musicians, and music professionals from Poland, Iceland and Ukraine, as well as to build lasting Polish-Icelandic ties and relations. Great attention is paid to building new, multinational cooperation, in a gradual process leading to permanent bounds of music groups and individuals.
Two 3-day editions (one in Iceland, and one in Poland) will be held in thriving cultural centres. Both editions consist of open educational (music) workshops for participants of various levels of advancement, concerts of bands, and special musical projects initiated to bound flourishing multilateral cooperations between artists from Iceland, Poland and Ukraine. All project activities emphasize the professionalization process of the participating staff.
A key role (being also an innovative tool used in such a manner), plays the usage of 360 VR spherical video. It will be used as a tool for professional improvement (both in terms of up-levelling the technical, strictly musical skills, as well as improving stage presence and interaction), for recordings during the workshops. The 360 VR technique will be also used to record all concert performances. Wide online dissemination of the project’s effects will ensure reaching a large group of recipients.

The project “Adventurous Music Plateaux – professional development of Polish, Icelandic and Ukrainian musicians, with the use of digital tools (360 VR)” is financed by the Bilateral Cooperation Fund of the Programme “Culture” of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

www.plateaux.pl

https://www.facebook.com/events/620420543568242/

Data

wrz 08 2023
Zakończone!

Czas

13:00 - 16:00

Lokalizacja

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka

Organizator

Plateaux
Email
noreply@facebookmail.com