Gmina Tłuszcz

Gmina Tłuszcz znajduje się w odległości 34 km na północny wschód od Warszawy. Gmina od 1 stycznia 1999 roku należy do powiatu wołomińskiego, bezpośrednio graniczącego ze stolicą państwa. Obecnie gmina zajmuje powierzchnię 10300 ha, z czego 15,6% stanowią lasy. Liczba mieszkańców w gminie wynosi 19 790 osób, z czego 8007 osób mieszka w granicach miasta (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.). W skład gminy wchodzi 36 miejscowości wiejskich podzielonych na 28 sołectw oraz miasto Tłuszcz. Od 2010r. Burmistrzem Gminy Tłuszcz jest Paweł Bednarczyk.

Dziedzictwo historyczne

Historia

Powstanie Tłuszcza należy wiązać z akcją kolonizacyjną książąt mazowieckich w XV wieku. Dotychczasowe opracowania na temat historii miasta przyjmują najczęściej rok 1477 za datę jego lokacji. Pierwotna nazwa miejscowości to Tłuściec, był on własnością książąt mazowieckich, a od śmierci ostatnich z nich na początku XVI wieku, stał się królewszczyzną. W 1795 roku, w wyniku III rozbioru Polski, Tłuszcz znalazł się w zaborze austriackim. W latach 1809-1815 wchodził w skład Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku Królestwa Polskiego. W tym czasie wioska miała niewiele ponad 100 mieszkańców. Impulsem do szybszego rozwoju miejscowości stała się budowa linii kolejowych, warszawsko-petersburskiej w 1862 roku i pilawsko-ostrołęckiej w 1897. Odtąd Tłuszcz stał się bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym. Budowa stacji kolejowej i wspomnianych linii, podzieliła teren dotychczasowego folwarku. Wkrótce ziemia dworska została wykupiona i podzielona na parcele, na których wyrosła osada. Do niej zaczęła napływać ludność żydowska, co wywarło pozytywny wpływ na handel i rzemiosło. Ludność polską przyciągały warsztaty kolejowe i huta szkła, uruchomiona w 1906 roku. W 1906 roku w Tłuszczu rozpoczęto wydawanie pisma „Siewba”. Było to pierwsze pismo chłopskie na terenie Królestwa Polskiego. Redaktorem naczelnym był Jan Kielak z Chrzęsnego. Publikowali w nim m.in.: Jan Lipiński-Adamowicz, Tadeusz Gałecki i ks. Kajetan Wysłouch. Działacze skupieni wokół „Siewby” powołali Towarzystwo Kółek Rolniczych in. Staszica. Tłuszcz i okolice stały się centrum ruchu ludowego. Podczas pierwszej wojny światowej, w 1917 roku, utworzono gminę z siedzibą w Tłuszczu. Pierwszym wójtem był Stanisław Kielak z Chrzęsnego. W listopadzie 1918r. miejscowi żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej, po strzelaninie rozbroili posterunek niemieckiej żandarmerii. Wypadek walki miał również miejsce w Mokrej Wsi, gdzie podczas rozpędzania bydła pędzonego przez Niemców postrzelony został Tomasz Ryszawa. W czasie pochodu wojsk bolszewickich na Warszawę, w sierpniu 1920 roku stoczono tutaj walki opóźniające, polskie oddziały wspomagał pociąg pancerny „Mściciel”. W pobliżu Tłuszcza awaryjnie lądował samolot pilotowany przez rannego dowódcę 16 eskadry wywiadowczej ppor. pil. Franciszka Rudnickiego, podczas lotu zabity został obserwator ppor. Władysław Ciechoński. W 1921 roku Tłuszcz (wieś i osada) miał 1548 mieszkańców, w tym 454 wyznania mojżeszowego. W 1933 roku mieszkańców było już 3115. W latach międzywojennych rozkwita życie gospodarcze i kulturalne, powstaje m.in. huta szkła „Przyszłość”, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”. 1 stycznia 1936 roku została erygowana parafia w Tłuszczu. 3 września 1939 roku na Tłuszcz spadają pierwsze bomby. Wojska niemieckie zajęły osadę już 11 dnia wojny. W czasie okupacji istniało tu getto, gdzie spędzeni zostali wszyscy Żydzi. Getto zostało zlikwidowane w 1942r., a jego mieszkańcy pognani do Radzymina. W Tłuszczu powstał Ośrodek III Obwodu Armii Krajowej „Rajski Ptak”-„Burak”, którego komendantami byli: ppor. Stanisław Cybulski „Brzeszczot”, następnie ppor. Wacław Wierzba „Odrowąż”. W czasie akcji „Burza”-30 lipca 1944r.-oddziały AK weszły do Tłuszcza. Swój sztab ulokował tutaj komendant Obwodu „Rajski Ptak” mjr Edward Nowak „Jog”. Przez dwa dni toczono walkę z niemieckim pociągiem pancernym, jednak AK-owcy musieli się wycofać ze względu na nieprzyjacielskie czołgi otaczające osadę. Ostatecznie Tłuszcz został wyzwolony z rąk niemieckich przez wojska radzieckie w połowie sierpnia. Po wojnie nastał czas odbudowy osady, która stopniowo podnosiła się ze zniszczeń wojennych. W 1967 roku Tłuszcz uzyskał prawa miejskie.

Zabytki

Kościół w Postoliskach

Parafia w Postoliskach jest jedną z najstarszych (obok Kobyłki i Klembowa) parafii w powiecie wołomińskim, a zarazem najstarszą w gminie Tłuszcz. Powstała w XVI w., kiedy to właścicielem tutejszej wioski pełniącej funkcję osady targowej był Andrzej Postolski. Dokładna data założenia parafii nie jest znana. W 1540 r. erygował ją ponownie biskup płocki Jan Buczacki. Właśnie w tym czasie zbudowano drewniany kościół ufundowany przez kanonika wileńskiego i pułtuskiego Stanisława Dąbrowskiego. Podczas „potopu” szwedzkiego kościół został zniszczony. Na jego miejsce, w 1699 r., wzniesiono świątynię, która przetrwała aż do 1920. Budynek rozebrano, ponieważ w latach 1913–1919 powstał obecny neogotycki kościół. Jego budowniczym, według projektu Hugona Kudery, był ks. Wacław Koskowski.
Neogotycka świątynia w Postoliskach jest trójnawową bazyliką o czworobocznej podstawie. Boczne ołtarze pochodzą z XVIII w. W jednym z nich znajduje się obraz Serce Jezusa A. Kowalskiego z 1921 r. W drugim – obraz Trójca Święta nieznanego autora z XVIII w. Kolejnym płótnem, na które warto zwrócić uwagę jest Anioł na cmentarzu, przypisywany zwykle błędnie Miłoszowi Kotarbińskiemu. Naprawdę namalował go jego kuzyn – Wilhelm Kotarbiński. W kościele można znaleźć więcej cennych zabytków, takich jak siedemnastowieczny konfesjonał, krucyfiksy i monstrancje. W trakcie II Wojny Światowej, w marcu 1942 r. przy kościele w Postoliskach lądowali trzej spadochroniarze – polscy cichociemni. Mieli trafić do Nowej Wsi pod Wołominem, gdzie czekali na nich oficerowie AK. Plany pokrzyżowali Niemcy. Żołnierze podziemia nie zdołali nadać umówionego sygnału. Właśnie to lądowanie upamiętnia pomnik stojący w samym centrum miejscowości. Kościół został wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa (nr rej.: A-1049 z 20.12.2011).

Pomnik Cichociemnych

Pomnik odsłonięty w Postoliskach 31.03.2007 upamiętnia zrzut operacji „Bełt” przeprowadzonej podczas II Wojny Światowej w nocy z 30 na 31 marca 1942 r. Tak o tych wydarzeniach napisał Marcin Ołdak:
„…W czasie II Wojny Światowej, a dokładniej w nocy 31 marca 1942 r., w Postoliskach doszło do zdumiewającego wydarzenia – przy kościele wylądowało trzech spadochroniarzy. Jeden – w ogrodzie księdza, drugi – przed budynkiem, trzeci – omal nie zawisł na… wieży kościelnej. Okazało się, że byli to polscy cichociemni, którzy mieli wylądować w Nowej Wsi pod Wołominem. Jednak na skutek wzmożonego ruchu Niemców przeznaczeni do odbioru zrzutu oficerowie z Armii Krajowej nie mogli dać umówionego sygnału. W konsekwencji załoga musiała skakać „na dziko” na Postoliska. Gdy na miejsce przybyli niemieccy żandarmi, po skoczkach zostały już tylko spadochrony.”
(Fragment artykułu Kościół z historią, aut. Marcin Ołdak, „Fakty WWL” 2010, nr 8.)
Zrzutu broni i cichociemnych z ekipy Gotura dokonała polska załoga samolotu Halifax L-9 „W” ze 138. Dywizjonu RAF.

Pomnik Obrońcom Ojczyzny 1920

Znajduje się na cmentarzu ofiar wojny polsko-bolszewickiej przy ul. Warszawskiej w Tłuszczu. Monument upamiętniający ofiary złożony jest z siedmiu dużych betonowych płyt z wgłębnymi krzyżami. Wieńczy go betonowy postument z krzyżem na szczycie. Na postumencie umieszczona była metalowa tablica – półkoliście uformowany miedzioryt, który w 2012 roku został skradziony. Widniały na nim sylwetki walczących żołnierzy i ornament roślinny. Na pomniku znajduje się także kamienna tablica ufundowana przez mieszkańców Tłuszcza, na której z imienia i nazwiska wymienia się poległych żołnierzy spoczywających na cmentarzu – Jan Dworniak, Franciszek Kościuch, Jan Obora, Jan Opałka, Pietrzak (imię nieznane), Józef Stefaniak. Cmentarz leży na wydzielonym, ogrodzonym terenie – skwerze rozciągającym się między torowiskiem a ulicą Warszawską. Przy pomniku odbywają się coroczne lokalne obchody związane z upamiętnieniem Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Wieża ciśnień

W 1912 roku w Tłuszczu została wybudowana murowana wieża ciśnień. Tłuszczańska wieża ciśnień wchodzi w skład infrastruktury kolejowej. Budowa miała charakter rusko – bizantyjski. Została ona dotkliwie zniszczona podczas działań wojennych w 1915 roku. Odbudowana została w 1921 roku i w tym czasie utraciła swój pierwotny styl architektoniczny. 3.IX. 1939 roku, w czasie II wojny światowej, została uszkodzona podczas bombardowania stacji kolejowej. Bombardowania niemieckiego lotnictwa były głównie skupione na dworcu kolejowym. We wcześniejszym okresie tj. na przełomie XIX i XX w. na terenie Tłuszcza stały trzy drewniane wieże.

Pomnik Siewby

W centrum Tłuszcza, przed pawilonem handlowym przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Warszawskiej stoi pomnik upamiętniający inicjatywę, która złotymi literami zapisała się na kartach historii Tłuszcza. Pomnik „Siewby” nie jest wystawny – to zwykły głaz narzutowy o smukłym, strzelistym kształcie; dość wysoki – ale wiele znaczy dla mieszkańców Tłuszcza, o czym świadczy umieszczona na nim tablica:
W 80 rocznicę wydania
ludowego czasopisma „Siewba”
budzącego wśród chłopów
świadomość narodową i społeczną
jego twórcom: Janowi Kielakowi
Janowi Adamowiczowi-Pilińskiemu
społeczeństwo Tłuszcza i okolic
1986.

Pochodzenie nazwy

Pierwotna nazwa miejscowości -Tłuściec – urzędowo zanikła w początkach XIX wieku. Choć jeszcze w połowie następnego stulecia starsi mieszkańcy okolicy tak właśnie nazywali Tłuszcz. Nazwa nie wzięła się znikąd. Odnosi się do położenia pierwotnej osady na bagiennym, podmokłym terenie. Jest więc to typowa nazwa topograficzna. Z nazwą miasta związana jest legenda wedle której w średniowieczu, w okolicznych bagnach żyły kolonie bobrów z których pierwsi osadnicy wytapiali tłuszcz w celach leczniczych – i stąd nazwa Tłuściec. Rzeczywiście w tamtej epoce bóbr był bardzo pożądanym zwierzęciem łownym. Wonna wydzielina gruczołów bobrów, tzw. strój bobrowy. od najdawniejszych czasów uważana była za lek na wszelkie dolegliwości. Ceniono też bobrowe mięso a niektórzy – ze względu na łuskowaty ogon – uważali bobra za… rybę a tym samym danie postne. Co ważne w średniowieczu istniał nawet specjalny urząd – pana bobrowego i podległych mu bobrowników – których zadaniem była opieka nad tymi zwierzętami. Polowanie na nie było przywilejem jedynie księcia. W każdej legendzie jest ziarno prawdy. W każdym razie od lat 70-tych bóbr jest symbolem miasta w jego herbie.

Środowisko przyrodnicze

Walory przyrodnicze

Pod względem turystycznym Gmina Tłuszcz odgrywa raczej rolę tranzytu z Polski centralnej do atrakcyjniejszych pod względem turystycznym i krajobrazowym terenów Polski północno-wschodniej. Gmina ma jednak dobre warunki do rozwoju różnych form turystyki, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców samej Gminy, a także dla mieszkańców Warszawy. Szczególnie duże są możliwości rozwoju agroturystyki. Do niewątpliwych atutów Gminy należą:
-dobre położenie i skomunikowanie ze stolicą,
-bogata historia i dziedzictwo kulturowe,
– obecność zabytków,
– niewielki poziom uprzemysłowienia i dobry stan środowiska przyrodniczego.

Gmina należy do obszarów ekologicznie czystych. Prawie cały jej teren stanowią rozległe równiny kotliny warszawskiej urozmaicone w południowo-wschodniej części licznie występującymi lasami, rzeką Cienką, jej dopływami oraz łąkami. Miejscowo zachowały się fragmenty starych drzewostanów naturalnego pochodzenia, tworzące rezerwat przyrody, a poza kompleksami leśnymi występują między innymi okazałe sędziwe drzewa, będące tworami przyrody żywej o szczególnych walorach krajobrazowych. Dolina rzeki jest natomiast siedliskiem wielu gatunków ssaków i ptaków oraz miejscem ciszy i spokoju. Wszystkie walory tych obszarów można podziwiać korzystając z wielu szlaków rowerowych.

Formy ochrony przyrody

Rezerwaty

Na terenie Gminy Tłuszcz nie znajdują się rezerwaty.

Pomniki przyrody

Na terenie Gminy Tłuszcz znajdują się sędziwe i okazałe rozmiarów drzewa. Są to dęby szypułkowy oraz lipy. Rekordziści, czyli 2 dęby szypułkowe znajdujące się w Balcerach mają 380 cm obwodu pnia (mierzone na wysokości 130 cm od ziemi). Największe skupisko grupy drzew występuje w Jasienicy na ul. Lipowej i składa się ze 123 szt. lip. Droga ta zwana jest przez lokalną społeczność aleją lipową.

Dostępność komunikacyjna

Komunikacja

Przez Gminę Tłuszcz przebiegają liczne połączenia drogowe i kolejowe, między innymi z Warszawą, Ostrołęką, Białymstokiem, Legionowem i Pilawą. Czas dojazdu do centrum stolicy nie przekracza godziny. Od czasu otwarcia Kolei Warszawsko-Petersburskiej w 1862 roku kolej odgrywała w Gminie dużą rolę, a w tej branży zatrudniona była znaczna część mieszkańców. Obecnie jednak kolej jako źródło utrzymania ma coraz mniejsze znaczenie ze względu na postępującą redukcję połączeń. Mimo to Gmina Tłuszcz wciąż jest ważnym węzłem kolejowym, w którym krzyżują się następujące linie:
– linia kolejowa nr 6 (Zielonka – Kuźnica Białostocka),
– linia kolejowa nr 10 (Legionowo – Tłuszcz),
– linia kolejowa nr 13 (Krusze – Pilawa),
– linia kolejowa nr 29 (Tłuszcz – Ostrołęka),
– linia kolejowa nr 513 (Jasienica – Tłuszcz).

Tłuszcz ma połączenia kolejowe pasażerskie w następujących kierunkach:
– Tłuszcz – Małkinia Górna – Białystok,
– Tłuszcz – Wołomin – Warszawa Wschodnia/ Warszawa Wileńska,
– Tłuszcz – Wyszków – Ostrołęka,
– Tłuszcz – Radzymin – Legionowo/ Zegrze.

Sieć drogowa Gminy Tłuszcz składa się z dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Drogi krajowe przebiegają natomiast w niedalekiej odległości od granic Gminy, co jest rozwiązaniem bardzo korzystnym. Mieszkańcy mają bowiem do nich dobry dostęp, ale są pozbawieni ich uciążliwości. Sieć dróg gminnych to ponad 260 km tras, z czego ponad 200 km przebiega poza granicami administracyjnymi miasta. Drogi te zapewniają powiązania pomiędzy poszczególnymi miejscowościami w Gminie. Drogi powiatowe z kolei pozwalają na skomunikowanie Gminy z drogami krajowymi i wojewódzkimi, poprawiając jednocześnie połączenia niektórych miejscowości z miejscowością gminną.
Największe znaczenie w komunikacji zbiorowej na terenie Gminy posiada kolej. Przystanki PKP zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Jarzębia Łąka, Jasienica, Chrzęsne, Mokra Wieś i Tłuszcz, co pozwala na połączenie zarówno z Warszawą, jak i innymi ważniejszymi miejscowościami w regionie. Duża częstotliwość kursowania pociągów stwarza możliwość dogodnych dojazdów do pracy i nauki dla młodzieży kształcącej się na poziomie ponadgimnazjalnym.

Mniejszą rolę odgrywa natomiast komunikacja autobusowa świadczona przez prywatnych przewoźników. Połączenia autobusowe umożliwiają komunikację w obrębie Gminy i powiatu, a także dojazd do Warszawy i innych miejscowości w województwie mazowieckim

Środowisko społeczne

Instytucje kultury i sportu

Instytucje kultury i sportu
Potrzeby i aspiracje kulturalne mieszkańców Gminy Tłuszcz są zaspokajane w oparciu o działalność lokalnych instytucji kultury, placówek oświatowo-wychowawczych, a także licznych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Do najważniejszych podmiotów realizujących zadania w sferze kultury należą:

– Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Działalność Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji polega na organizowaniu zajęć i kół zainteresowań mających na celu rozwijanie umiejętności i zdolności ich uczestników oraz na organizowaniu imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. W Centrum funkcjonują następujące koła zainteresowań:
– zajęcia plastyczne
– pracownia ceramiczno-malarska
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta
– Chór „Lux Mea”
– klub gitary klasycznej (nauka gry na gitarze)
– nauka gry na instrumentach klawiszowych
– zajęcia wokalne
– zumba i tańce latynoskie
– Zespół Śpiewaczy „Kalinki” KGW Miąse
– Klub Seniora „Uśmiech Jesieni”
– Zespół Śpiewaczy „Jesienne Róże”

Zajęcia organizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji są bezpłatne i cieszą się dużą popularnością.

– Biblioteka Publiczna
Biblioteka Publiczna w Tłuszczu jest prężnie działającą instytucją, która w 2014 roku zajęła dziewiąte miejsce na Mazowszu oraz sto drugie miejsce w całym kraju w rankingu przygotowanym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”. Placówka posiada osiem filii: w Jasienicy, Chrzęsnem, Postoliskach, Miąsem, Jastrzębiej Łące, Stryjkach, Kozłach i Mokrej Wsi. Poza tradycyjnymi zadaniami tłuszczańska biblioteka wykonuje szereg przedsięwzięć kulturalnych na rzecz mieszkańców regionu. Corocznie organizuje imprezę „Biesiady z książką”. Są to targi książki, którym czynnie towarzyszą spotkania z pisarzami i artystami, koncerty, występy kabaretowe i teatrzyki dla dzieci. Impreza gromadzi ponad 500 uczestników, a podczas wydarzenia nagradzani są najlepsi czytelnicy. Nie jest to jednak jedyna impreza organizowana przez Bibliotekę. Czytelnicy mogą się spotkać ze swoimi ulubionymi autorami podczas wieczorków literackich, na które zapraszani są również lokalni artyści chcący zaprezentować swoje dzieła szerszej publiczności. Niewątpliwie jest to promocja nie tylko lokalnych talentów, ale również całej Gminy Tłuszcz.

– Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej
Tłuszczańskie Muzeum Społeczne funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. W Muzeum, oprócz stałych wystaw prezentujących bogatą tradycję i kulturę regionu, organizowane są czasowe wystawy popularyzujące regionalną twórczość oraz umożliwiające mieszkańcom kontakt ze sztuką profesjonalną. Działalność popularyzatorską jednostka prowadzi również poprzez organizowanie prelekcji naukowych, sesji popularno-naukowych, oprowadzanie po wystawach i współudział w realizacji amatorskich filmów dokumentalnych. Muzeum opracowuje także katalogi zbiorów oraz wydaje przewodniki po wystawach. Obok zbiorów etnograficznych zgromadzone są tu również eksponaty historyczne, malarstwo, rzemiosło artystyczne, ryciny, ikonografikę, okazy numizmatyczne, sztukę ludową, militaria oraz eksponaty z różnych dziedzin
techniki. Celem działalności Muzeum jest przechowywanie i udostępnianie społeczeństwu dobytku kultury regionalnej oraz podnoszenie jego wiedzy o przeszłości regionu.
Bazę sportową Gminy stanowią: stadion miejski, boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”, hala sportowa, boiska wiejskie i osiedlowe, a także infrastruktura należąca do szkół i zespołów szkół.
W Gminie Tłuszcz działalność prowadzą różne instytucje sportowe, spośród których jako
najważniejsze wskazać należy:
– Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Warszawie, Koło Polskiego Związku nr 84 „Ciernik”
– Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony Kobra
– Tłuszczański Klub Sportowy Bóbr (z trzema sekcjami: biegową, piłki nożnej oraz siatkowej)
– Tłuszczański Ośrodek Futbolu Bóbr Tłuszcz
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”

Na terenie Gminy są też organizowane imprezy sportowe. Ich celem jest popularyzacja
i upowszechnienie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także ogółu mieszkańców Gminy Tłuszcz. Corocznie organizowany jest „Bieg Bobra”, który przyciąga setki biegaczy, a dużą popularnością cieszą się też wyścigi i rajdy rowerowe, w których biorą udział zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy Gminy. Również stowarzyszenia i kluby sportowe wychodzą z ciekawymi inicjatywami, takimi jak „Charytatywny mecz 24-godzinny” czy „Liga Bobra” (amatorska liga szóstek). Ofertę zajęć ruchowych i fizycznych systematycznie przedstawia także Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Gastronomia

Lista lokali gastronomicznych

Na mapie kulinarnej Gminy Tłuszcz znajduje się kilka punktów gastronomicznych, w których można skosztować pysznych posiłków, m.in. ANDARA – Restauracja, Kawiarnia, Pizzeria, Restauracja Degustacja czy Miodzio Bar. Pełna lista dostępna jest na stronie www.tluszcz.pl

Baza noclegowa
Lista obiektów

W Gminie Tłuszcz dostępnych jest kilka obiektów noclegowych, których lista znajduje się na stronie www.tluszcz.pl

Organizacje i stowarzyszenia

Lista organizacji i stowarzyszeń

Na terenie Gminy Tłuszcz działa wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które powstają z inicjatywy prywatnych osób, ale działają w interesie publicznym. Do najważniejszych organizacji prowadzących działalność w Gminie należą:
– Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Chrzęsne, Dzięcioły, Jasienica, Kozły, Miąse, Tłuszcz
– Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza
– Stowarzyszenie AXA
– Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „Ab ovo”
– Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”
– Stowarzyszenie Szkoła Sztuki Walki i Samoobrony KOBRA
– Koło PZW nr 84 „Ciernik”
– Tłuszczański Klub Sportowy „Bóbr”
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Tłuszcz
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej
– Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej
– Towarzystwo Skautowe HORN
– Tłuszczańskie Stowarzyszenie Motór
– Koło Pszczelarzy w Tłuszczu
– Koła gospodyń wiejskich

Straż pożarna

Lista straży pożarnych

Na terenie Gminy Tłuszcz działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w: Tłuszczu, Jasienicy, Chrzęsnem, Miąsem, Kozłach oraz Dzięciołach. Ponadto w Tłuszczu ma swoja siedzibę Państwowa Straż Pożarna. 3 jednostki- OSP Tłuszcz, OSP Chrzęsne oraz OSP Jasienica znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym.

Pozostałe instytucje

Lista pozostałych instytucji

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi Gmina Tłuszcz jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za kształtowanie lokalnej polityki zdrowotnej wobec mieszkańców.

W Gminie nie funkcjonują publiczne przychodnie podległe pod Gminę, działalność prowadzą natomiast cztery niepubliczne placówki służby zdrowia. Mają one jednak podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych. Do placówek tych należą:
– Przychodnia Zdrowia „Centrum” w Tłuszczu
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Postoliskach,
– Centrum Medyczne Rajmedica w Tłuszczu
– Przychodnia Zdrowia „Medyk” w Tłuszczu

W Tłuszczu funkcjonuje także pogotowie ratunkowe. Zadania z zakresu lecznictwa szpitalnego oraz klinicznego realizowane są natomiast w Wołominie i w Warszawie. W Gminie zlokalizowanych jest również pięć aptek.
Na terenie Gminy Tłuszcz zlokalizowanych jest wiele bardzo ważnych punktów administracyjnych, takich jak:
• Filia Powiatowego Urzędu Pracy
• Komisariat Policji
• Filia Wydziału Komunikacji
• Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
• Środowiskowy Dom Samopomocy
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
• Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie
• Ośrodek Pomocy Społecznej
• Centrum Usług Wspólnych
• Spółdzielnia Socjalna POŻYTEK
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
• Bank PKO B.P. , Bank Pekao S.A., Warszawski Bank Spółdzielczy
• Poczta Polska

 

Poprzedni artykułGmina Strachówka
Następny artykułGmina Wołomin