Konsultacje społeczne

Program spotkania Konsultacji Społecznych

1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
2. Przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie zakresu działania Stowarzyszenia.
3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na

zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, co powinno wyznaczyć założenia pod cele LSR.
7. Dyskusja nad kierunkami wydatkowania środków.
8. Wywiady indywidualne i grupowe z uczestnikami konsultacji.
9. Przedstawienie wniosków, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Poprzedni artykułŚwiatowy Dzień Poezji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie
Następny artykuł„QOOLturalny Dzień Dziecka”