Opiniowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje

W dniu 24 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 41 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Marszałka Województwa rozpoczął się etap opiniowania, uzgadniania i konsultacji społecznych projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentów w ramach konsultacji społecznych mogą być składane formie pisemnej na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul Nowy Zjazd 1, 00 – 301 Warszawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: konsultacjeppzpwm@mbpr.pl bądź ustnie do protokołu w siedzibie Biura w terminie 40 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie.

Konsultacje społeczne zamieszczonych poniżej dokumentów rozpoczną się 27 lipca 2018 roku i potrwają  do 5 września 2018 roku.

Po zakończeniu etapu opiniowania i uzgadniania oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków złożonych w ramach konsultacji, projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego zostanie wniesiony pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dokumenty do pobrania:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – TEKST (pdf 21 MB)

PZPWM STAN ZAGOSPODAROWANIA (pdf 12,2 MB)

PZPWM STAN ZAGOSPODAROWANIA MOFW (pdf 6,7 MB)

PZPWM OCHRONA PRZYRODY DZIEDZICTWO KULTUROWE (pdf 11,2 MB)

PZPWM OCHRONA PRZYRODY DZIEDZICTWO KULTUROWE MOFW (pdf 13 MB)

PZPWM PLANOWANE INWESTYCJE (jpg 11,6 MB)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – TEKST (pdf 3,11 MB)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (pdf 16,4 MB)

Źródło:
http://mbpr.pl/zmianaplanu2018.html

Poprzedni artykułXVI Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej Radzymin 2018
Następny artykułStartujemy z zapisami do 9. Małej Mili Mareckiej!